Velkommen til Bemanningshjelpen.
Hos oss slipper du lange og tidkrevende registreringsprosesser!

Bemanningshjelpen er Norges mest dedikerte bemanningshjelp innen pedagogiske yrker.
Vi tilbyr tjenester innen bemanning, rekruttering, omstilling og utvikling innen offentlig og privat sektor.
Vi har midlertidige og faste stillinger.
Kundene våre er lokale og nasjonale innen flere bransjer.

Bemanningshjelpen ble dannet i 2013 og er representert i alle de største byene!

Sammen med Bemanningshjelpen bygger du din karriere!

Din CV med vitnemål, attester, referanser og alle andre papirer mailer du oss. Vi registrerer dine data i vår database. Det er viktig at du skriver hvilke jobber du er interessert i, hvor du vil jobbe, hvor stor stillingsprosent du ønsker og når du er ledig.

Bemanningshjelpen møter fremtiden og kjører alle intervjuer digitalt. Du trenger derfor kun sette av en time til dette. Før intervjuet starter vil du motta en link på mail til møtet. Tid frigjøres, vi behøver ikke lenger vente til at du befinner deg på arbeidsstedet. På denne måten kan vi starte prosessen mye raskere.

Vi legger ut alle våre stillinger på Facebook. Lik oss og følg oss derfor på facebooksiden vår her: https://www.facebook.com/Bemanningshjelpen-As-215425408621490

På denne måten slipper du tidkrevende registreringssystemer!

Har du behov for å kontakte oss på telefon ber vi om at du helst gjør dette innen vanlig arbeidstid med unntak av viktige hastesaker.

Når du er ansatt i Bemanningshjelpen har du de samme rettighetene som i en hvilken som helst annen bedrift, selv om du kanskje ikke nødvendigvis jobber fast på ett sted. Husk at det nå er Bemanningshjelpen som er din arbeidsgiver. Dersom du skal jobbe med pedagogiske yrker må du i tillegg skrive under på Bemanningshjelpens egenerklæring samt fremlegge gyldig vandelsattest fra politiet. Søknadsskjema får du hos oss når du har vært på intervju.

Du er vårt ansikt utad og derfor må du til enhver tid representere oss best mulig.

Dette gjør du blant annet ved å være presis, initiativrik, presentabel, fleksibel, omgjengelig og pliktoppfyllende. Tyggegummi eller snus skal ikke nytes i arbeidstiden. Heller ikke mobiltelefon. Ørepropper/hodetelefoner er forbudt på jobb. Vi har nulltoleranse ved bruk av rusmidler i arbeidstiden!

Du vil under hele ditt ansettelsesforhold få tett og profesjonell oppfølging av din konsulent.

Bytter du mailadresse, telefonnummer og eller kontonummer må du med det samme gi oss beskjed.

Arbeider du mer enn ordinær arbeidstid (37,5 timer pr. uke eller 9 timers dag) etter avtale med oppdragsgiver, har du krav på overtidstillegg dersom annet ikke er bestemt. Følgende satser gjelder dersom ikke annet følger av spesielle avtaler og tariffer: 50 % tillegg etter 9 timers dag, samt lørdager frem til kl. 13:00, dersom lørdagsarbeid ikke er normalt hos oppdragsgiver.
100 % tillegg etter kl. 21:00 på hverdager, på lørdager etter kl.13:00, samt søndager/helligdager, dersom dette ikke er normal arbeidstid hos oppdragsgiver.
Arbeidsmiljøloven gir overtid ut over 40 timer per uke.

Du har rett til minst én pause når den daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Dersom den daglige arbeidstiden er åtte timer eller mer, skal pausene til sammen være minst en halv time. Hvis du må oppholde seg på arbeidsplassen i pausen eller det ikke finnes et godt nok pauserom, skal pausen regnes som arbeidstid. Når forholdene gjør det nødvendig, kan pausen forskyves. Dersom du arbeider mer enn to timer etter at den alminnelige arbeidstiden er avviklet, har du rett på en ny pause på minst en halv time. Pausen regnes som en del av arbeidstiden. Når forholdene gjør det nødvendig, kan pausen kortes ned eller forskyves.

Timeregistrering og lønn er også veldig enkelt og tidsbesparende hos Bemanningshjelpen.
Siste dag i hver måned mailer du oss de tidene du har jobbet: Dato, klokkeslett, pauser og total arbeidstid.
Total arbeidstid skrives slik: 15 minutter = 0.25 timer, 30 minutter = 0.5 timer, 45 minutter = 0,75 timer osv.
Lønn utbetales etterskuddsvis den 15. i hver mnd iht. innsendte timelister.

Du vil få din timelisteoversikt på mail for godkjenning slik at lønn blir riktig før lønnskjøring  faktisk skjer. Denne blir sendt ut etterskuddsvis senest den 1. i hver måned og du som medarbeider svarer senest den 5. i hver måned dersom du skulle ha kommentarer.

Med denne servicen slipper du brukertilganger, passord og andre tidkrevende registreringsløsninger.

Vi gjør jobben for deg!

EGEN SYKDOM 

Still deg disse spørsmålene før du melder deg syk: 

1. Er jeg smittsom?
2. Blir jeg raskere frisk av å være hjemme?
3. Kan jeg utføre de fleste av de ordinære arbeidsoppgavene mine nå?
4. Kan jeg gjøre arbeidsoppgavene mine helt eller delvis?
5. Kan jeg gjøre noe annet på jobb etter samtale med overordnet?

Du må omgående melde fra til oss før oppstart dersom du er forhindret fra å møte på jobb. Meldingen må gis muntlig per telefon. Når det gjelder sykepenger utbetales de kun fra og med dagen vi er gjort kjent med fraværet (ref. Folketrygdlovens § 8–18).

Egenmelding/Sykemelding

(ref Folketrygdloven § 8-23, Egenmelding)

Du må ha vært ute i oppdrag sammenhengende i minimum 2 måneder før du har rett til sykepenger på grunnlag av egenmelding. Ved gjenansettelse innen to uker regnes tidligere arbeidsforhold med. Dersom et arbeidsforhold blir avbrutt i mer enn to uker, kan egenmelding først nyttes etter at arbeidstakeren igjen har vært i arbeid i to måneder.
Egenmelding kan benyttes inntil 4 ganger pr. rullerende 12 måneder og gjelder for inntil 3 dager pr. gang, regnet fra første fraværsdag. Blir du syk på fredag, regnes lørdag og søndag med og du må ha sykemelding fra lege dersom du fortsatt er syk på mandag.
Ved nytt sykefravær innen 16 kalenderdager regnes tidligere fraværsdager uten legeerklæring med.
Varer arbeidsuførheten utover de tre kalenderdagene egenmelding er nyttet, kan arbeidsgiveren kreve legeerklæring. Dersom arbeidstakeren ikke legger fram legeerklæring, faller retten til sykepenger bort for egenmeldingsperioden. Dette gjelder likevel ikke hvis arbeidstakeren har vært forhindret fra å søke lege og det er godtgjort at han eller hun har vært arbeidsufør fra et tidligere tidspunkt.
Arbeidsgiveren kan kreve at arbeidstakeren skriftlig bekrefter en muntlig egenmelding etter at han eller hun har gjenopptatt arbeidet. Dersom en slik erklæring ikke blir lagt fram, kan arbeidsgiveren bestemme at retten til sykepenger skal falle bort (ref § 8-26. Egenerklæring). Denne skal leveres arbeidsgiver så snart som mulig og senest første arbeidsdag. Hvis arbeidstaker ikke følger disse reglene, kan retten til sykepenger gå tapt.

Sykemelding (ref Folketrygdloven § 8-18, Sykepenger fra arbeidsgiveren).
For å få rett til sykepenger fra arbeidsgiveren må arbeidstakeren ha vært ansatt hos arbeidsgiveren i minst fire uker (opptjeningstid). Fravær uten gyldig grunn regnes ikke med i opptjeningstiden.
Dersom arbeidstakeren slutter i arbeidet, men igjen begynner å arbeide hos den samme arbeidsgiveren innen to uker, regnes det tidligere arbeidsforholdet med når opptjeningstiden skal beregnes.
Sykepenger fra arbeidsgiveren ytes tidligst fra og med den dag arbeidstakeren har gitt melding om arbeidsuførheten til arbeidsgiveren, såfremt det har vært mulig for arbeidstakeren å gi slik melding. Plikten til å gi melding gjelder også når det foreligger legeerklæring. Retten til sykepenger faller bort dersom arbeidsgiveren skal betale sykepenger på grunnlag av legeerklæring (§ 8-7), og legeerklæringen ikke er sendt til arbeidsgiveren innen 14 dager etter at arbeidsgiveren kan kreve slik erklæring.
Sykepenger fra arbeidsgiveren ytes bare for dager som det skulle ha vært utbetalt lønn for.
Arbeidstakerens rett til sykepenger fra arbeidsgiveren faller bort når arbeidsforholdet opphører, dersom tidspunktet for opphøret var fastsatt før arbeidsuførheten oppstod.
Fravær pga. sykdom eller forhåndsavtalt ferie i løpet av 30 dagers perioden nevnt over, fratar deg ikke retten til betaling for helligdager. Denne skal leveres arbeidsgiver innen 14 dager. Hvis arbeidstaker ikke følger disse reglene, kan retten til sykepenger gå tapt.

Bemanningshjelpen betaler full lønn for 1. mai og 17. mai når disse ikke faller på en lørdag, søndag eller annen helgedag/fridag. Forutsetningen er at du har et 30 dages sammenhengende oppdrag, samt skal være i oppdrag siste arbeidsdag før og første arbeidsdag etter den offentlige høytidsdagen.

Vi betaler OTP – Obligatorisk tjenestepensjon og du blir også automatisk yrkesskadeforsikret gjennom oss.

De som skal jobbe med pedagogiske yrker må også gjennomgå vårt omfattende pedagogikkurs som dekker barnehage, skole og AKS/SFO (0–18 år) «verdens viktigste yrke!»

Til syvende og sist må du vite at vi er avhengige av gode tilbakemeldinger på deg fra våre kunder!

Korona:
Er du i minste tvil på om du har symptomer eller om du burde være i karantene så kan du ikke dra på jobb!

Som medarbeider i Bemanningshjelpen plikter du å følge alle retningslinjer samt til enhver tid holde deg oppdatert om disse (det samme gjelder smitteforebyggende tiltak). Følgende sider er pålitelige og oppdateres i tråd med forskningen og gjeldende regelverk som til enhver tid foreligger.: www.fhi.no og www.helsenorge.no.

Kontakt 90 25 55 55 / bemanningshjelpen@bemanningshjelpen.no